Funktioner

Ett program för ditt automationssystem

Programmet CX-One kan användas för att bygga, konfigurera och programmera ett stort urval utrustningar, till exempel PLC-system, HMI-gränssnitt och rörelsestyrningssystem och nätverk. Allt görs med bara ett programpaket, en installation och ett licensnummer. Det minskar konfigurationens komplexitet, och automationssystemet att konfigureras efter mycket kort utbildning.

  • Alla CS-, CJ-, CP PLC-styrsystem, alla NS-terminaler, alla Trajexia-plattformar
  • SFC och heltäckande ST-funktioner i CS/CJ PLC-styrsystem
  • Integrerad simulering, säkerhetskopiering och återställning, onlineredigering

Strukturer och matriser

V4_Structures & Arrays.jpg

Skapa avancerade program med hjälp av datablock av identiska datatyper (matriser) eller olika datatyper (strukturer). Medlemssymboler av den nya användardefinierade typen kan enkelt användas från programmet. Du kan skapa symboler snabbare, eftersom minnesallokering och -hantering sköts automatiskt, och enkelt övervaka alla medlemssymboler i övervakningsfönstret med hjälp av symbolnamnen. Användning av strukturer och matriser som in-/ut-variabler för ett funktionsblock ger enkel överföring av många parametrar i en enhetlig layout. Den här enhetligheten och tydliga datahierarkin ger bättre programläsbarhet under utveckling och underhåll. För de mest komplexa programdata kan även kapslade strukturer, strukturmatriser och strukturer med matriselement användas.

Timer och räknare

V4_Timers & Counters.jpg

Särskilda datatyper för symboler för TIMER (nedräkning) och RÄKNARE (uppräkning) ger avsevärd förenkling av timer-/räknaranvändning i ladderprogram, eftersom laddersteg för att återställa och kontrollera dem har åtkomst via deras namn. När de används med funktionen för automatisk allokering räcker det med att du definierar en symbol av typen TIMER eller RÄKNARE och du behöver inte bekymra dig om var den lagras. Det innebär att inget underhåll krävs för tolkning av adresser när ett program byggs ut eller steg kopieras till ett nytt projekt. Timer- och räknarmatriser kan också användas.

Smart inmatning

V4_Smart Input.jpg

Ett nytt smartare sätt att göra programinmatningar med färre tangenttryckningar ger snabbare programmering. Intuitiva fönster, symbolbläddring och verktygstips innebär att färre misstag och skrivfel behöver korrigeras under driftsättning. När du skriver instruktioner eller symbolnamn visas i ett bläddringsfönster för automatisk textinmatning förslag som du enkelt kan välja genom att klicka på dem. Symboladresser för nästa inmatning och utmatning läggs till stegvis automatiskt, vilket ger snabbare programutveckling, och en specialfunktion för kopiering/inklistring ger snabb kopiering med sekventiella adresser. Du behöver inte skapa stegkopplingar manuellt eftersom de fylls i automatiskt. Det gäller även mer komplexa åtgärder som parallellkontakter (OR) och funktionsblocksanrop. Allt det här gör det möjligt att programmera på ett smartare, snabbare och mer intuitivt sätt.

Guide för EtherNetIP-konfiguration

EtherNetIP setup wizard.jpg

Med hjälp av guiden för EIP-konfiguration kan du snabbt och enkelt konfigurera nätverkssymboler för datalänkar mellan styrsystem genom att importera etiketter från CX-Programmer.

Verifiering av positionsstyrning

V4_Position Control Verification.jpg

Med tidig verifiering av positionsstyrningsfunktioner kan diagram över positioner eller hastigheter relativt tid visas, vilket innebär att åtgärden verifieras innan överföring. Förflyttningar för upp till fyra axlar per uppgift kan verifieras:  

  • för alla axlar
  • en/två axlars interpolation
  • instruktioner för pulsutgång

Tekniska data

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Indikeringar

CX-Designer

CX-Designer2.jpg
CX-Designer används för att skapa skärmdata för NS-seriens programmerbara anslutningar. CX-Designer kan även kontrollera funktionen hos data som skapas på datorns skärm. CX-Designer ger en effektiv utvecklingsprocess vid framtagning av skärmbilder, simulering och projektutveckling. Användare kan utveckla skärmbilder på ett mycket effektivare sätt med lättanvänd stödprogramvara. CX-Designer har cirka 1 000 standardfunktionsobjekt med tillhörande grafik och avancerade funktioner, så att till och med förstagångsanvändare enkelt kan skapa skärmbilder genom att helt enkelt arrangera funktionsobjekt i en skärmbild.

CX-Integrator

CX-Integrator2.jpg
CX-Integrator är det huvudsakliga konfigurationsverktyget för CX-One. Det kan användas för att enkelt utföra många olika åtgärder, till exempel övervakning av anslutningens status för olika nätverk, inställning av parametrar och diagnostisering av nätverk.

CX-Motion

CX-Motion
CX-Motion kan användas till att skapa, redigera och skriva ut de olika parametrar, positionsdata och rörelsestyrningsprogram (G-kod) som krävs för att driva rörelsestyrsystem, skicka data till rörelsestyrmoduler, och övervaka funktionen hos rörelsestyrmodulerna. Öka produktiviteten i varje steg i rörelsestyrprocessen, från utveckling av rörelsestyrningsprogram till systemdrift.

CX-Motion MCH

CX-Motion.jpg
Programmera avancerade rörelsetillämpningar med hjälp av CS1W-MCH71- och CJ1W-MCH71-rörelsestyrenheter och konfigurera systemparametrar, positionsdata, positionsuppgiftsprogram och CAM-data.

CX-Motion NCF

CX-Motion NCF
Skapa lösningar för punkt-till-punkt-rörelser snabbt med hjälp av den här integrerade konfigurationsprogramvaran för Mechatrolink II-baserade system.

CX-Motion Pro

CX-MotionPro.jpg
CX-Motion Pro kan användas för tydlig, enkel och snabb programmering av rörelsestyrning.

CX-Position

CX-Position
CX-Position förenklar alla aspekter av positionskontrollen, från att skapa/redigera de data som används i positionsstyrenheter (NC-enheter) till kommunikation online och övervakning av drift. Programvaran har funktioner som kan förbättra produktiviteten, till exempel automatiskt generering av projektdata och återanvändning av befintliga data.

CX-Process

CX-ProcessTool.jpg
CX-Process förenklar alla aspekter av avancerad analog styrning, från generering/överföring av funktionsblock till körning av kort/enheter och felsökningsåtgärder (inställning av PID-parametrar osv.). Du kan enkelt skapa funktionsblockprogram genom att lägga till funktionsblock i fönstret och göra programvarukopplingar med musen.

CX-Programmer

CX-Programmer v9.1.jpg
CX-Programmer ger en gemensam PLC-programvaruplattform för alla typer av Omron PLC-styrsystem – från mikro-PLC-system till system med två processorer. Det här verktyget kan användas för enkel konvertering och återanvändning av PLC-kod mellan olika PLC-typer och fullständig återanvändning av styrprogram som skapas med tidigare generationers PLC-programmeringsprogramvara.

CX-Protocol

CX-Protocol2.jpg
CX-Protocol skapar datakommunikationsprocedurer (protokollmakron) för datautbyte mellan seriella standardenheter och PLC-styrsystem via en seriell kommunikationsenhet eller ett seriellt kort.

CX-Sensor

cxsensor.jpg
CX-Sensor möjliggör konfiguration och övervakning av Omrons sensorer i ZX-serien via en följd lättanvända skärmbilder. I ritdialogrutan kan utdata från flera sensorer granskas och jämföras samtidigt, vilket möjliggör konfiguration av komplexa processer. I programvaran ingår även en drivrutin som gör det möjligt att få åtkomst till sensordata via en Omron-SCU-enhet (Serial Control Unit) och från andra Omron-tillämpningar, till exempel CX-Supervisor. Med hjälp av Omrons tillämpning CX-Server OPC är det till och med möjligt att övervaka sensordata i realtid från Microsoft Excel.

CX-Simulator

CX-Simulator2.jpg
En felsökningsmiljö som motsvarar det verkliga PLC-systemet kan skapas genom simulering av funktionen för ett PLC-system i CS/CJ-serien som ett virtuellt PLC-system i datorn. Med CX-Simulator kan du utvärdera programfunktioner, kontrollera cykeltiden och minska felsökningstiden innan själva utrustningen monteras.

Network Configurator för EtherNet/IP

NetworkConfigurator.jpg
Network Configurator för EtherNet/IP har funktioner för konfiguration av EtherNet/IP-enheter och datalänkar mellan styrsystem.
Teknisk Support

Teknisk Support

Service & Support
Våra tekniker hjälper dig att välja rätt produkt för din applikation, att komma igång med de produkter du köpt eller att hantera olika projektlösningar. Tack vare vår On-Line support "myOMRON" kan vi även erbjuda teknisk support dygnet runt, året runt. Välj själv hur du vill komma i kontakt med oss.
Nedladdning

Broschyrer

Visa alla broschyrer

Manualer

Visa alla manualer

Programvaruverktyg

download

CX-One TRIAL Mjukvaror

en ZIP 4 KB
o

Du kan eller få direkt tillgång till att hämta det här dokumentet.

Visa alla programvaruverktyg

Prenumerera på produktuppdateringar

Nyhetsbrev om produktinnovationer, system och tjänster, direkt till din inkorg.

Tack för att du väljer att prenumerare på eNews. Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande från oss med en länk för att aktivera din prenumeration.

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Produktdokumentation

Hämta datablad, handböcker och broschyrer.

Sök i hämtningscentret

Kurser

Utbilda dig hos våra bästa tekniker. Från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Visa kurser